سلامت باتری آیفون و میزان مصرف آن را بررسی کنید

می توانید اطلاعات مربوط به سلامت باتری آیفون خود را مشاهده کنید و بدانید که استفاده شما از آیفون چگونه بر میزان باتری تأثیر می گذارد.